کارتونیست: پیتر بروکس Peter Brookes
کارتون انتخابات افغانستان
کارتونیست: کاکس و فورکم
اوکراین در پنچال کشورهای سرمایه داری
کارتونیست: کارلوس لاتوف
دموکراسی
کارتونیست: محمد سبا

کارتونیست: سویتل سکای

کارتونیست: پاول

کارتونیست: عتیق‌‌الله شاهد Atiqullah Shahid

کارتونیست: اینریکو برتوچولی Enrico Bertuccioli

کارتونیست: برنارد باتون Bernard Bouton
اعدام دگراندیشان توسط قصابان «میانه رو» در ایران
کارتونیست: توفیق Taufiq

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 212 نفر