برازیلی‌ها درمقابل صنعت فوتبال برمی‌خیزند

سرکوب معترضان علیه مصابقات جهانی فوتبال در برازیل
کارتونیست: رودریگو Rodrigo
همانند تمام سرگرمی‌ها، مسابقات فوتبال بخصوص مسابقات جهانی به صنعت سودآوری برای سرمایه‌داران تبدیل شده‌است. درحالی‌که پول برای پیشبرد این مسابقات از بودجه ملی کشورها به مصرف می‌رسد، ولی بیشتر عاید به‌دست‌آمده به جیب سرمایه‌داران آن کشور می‌رود. تا چند روز دیگر مسابقات جهانی ۲۰۱۴ در برازیل آغاز می‌شود و دولت برای این برنامه جهانی آمادگی می‌گیرد. اما از سوی دیگر، مردم عام یا زاغه‌نشین‌های برازیل علیه فساد مقامات بلندرتبه در این پروسه و تخصیص بودجه برای مصارف ساخت ستدیوم‌های فوتبال و دیگر زیرساخت‌ها بر پا خاسته‌اند، زیرا این پول گزاف از مصارف صحت، معارف و دیگر خدمات عامه کاسته‌‌است. پولیس هم با گلوله‌های رابری و گاز اشک‌آور به استقبال  معترضان می‌رود.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر