بـرنـامـه حزب همبستگی افغانستـان

مقدمه:

افغانستان حتی در دوران دموكراسی نیم بند خود از عقب مانده ترین كشورهای جهان به حساب می رفت. سلطه اشغالگران روسی و عمال شان، بعد بربریت و تروریزم در بیشتر از دو دهه اخیر، این كشور را به نیستی كشاند.

علی الرغم هجوم «ائتلاف جهانی » و قطعات نظامی «آیساف» در افغانستان اوضاع هنوز بحرانی تر شده وکشورما از بی ثباتی، نا امنی، جنگ و زورگویی تفنگسالاران و حامیان قلمی شان کماکان رنج می برد؛ اختلافات ملیتی، قومی، منطقوی، مذهبی و لسانی وحدت ملی كشور را خدشه دار ساخته است؛ هنوز هم اكثریت مردم خود را مصئون احساس نمی كنند بخصوص زنان كه با دردناكترین تخطی های حقوق بشر در اشكال گوناگون آن روبرو هستند؛ كتله های وسیعی از مردم ما علی الرغم مقاومت و جانبازی شان با دادن بیش از یک ملیون قربانی، نه نان و سرپناه مناسب دارند و نه از آموزش، صحت و سایر سهولت های اولیه زندگی بهره مند هستند؛ اختلاس، رشوه و واسطه در تمام ارگان های دولتی و غیر دولتی بیداد میكند؛ آزادی بیان، مطبوعات و تشكل احزاب هنوز در سطح نازلی قرار دارد؛ بیشترین رقم مهاجرین را در جهان مردم ما تشكیل می‌دهند؛ به علت حاكمیت مناسبات عقب مانده تولیدی و موجودیت گروه‌های وابسته به بیگانگان، هنوز هم این كشور لانه ی مناسبی برای تروریست‌های داخلی و بین‌المللی به‌شمار می‌رود؛ و بالاخره جامعه‌ای داریم كه تاریخ نیم قرن اخیر آن با سایه استبداد، فاشیزم، تروریزم و وحشت، ظلمانی بوده و هیچگاهی طعم دموكراسی واقعی را نچشیده است. حال باید این كشور را ساخت وملت رنج كشیده ما را با رفاه و آسایش و ترقی آشنا نمود.

«حزب همبستگی افغانستان» با آرزو و اراده ی ایجاد افغانستان نوین مبتنی بر رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار، آزادی، دموكراسی، برابری و عدالت اجتماعی تشكیل شده است. ما كه وظیفه اساسی خود را نه تفسیر و تشریح بی پایان تیره بختی ها، بلكه بسیج مردم برای امحای كامل آن ها و دستیابی به بهروزی دانسته به دشواری راه، كاملاً آگاه هستیم. همچنان آگاهیم كه تحقق خواست های ما نه از طریق تلاش های انفرادی، بلكه حتی بصورت فعالیت های تك سازمانی هم ممكن نیست. ما به خاطر نیل به اهداف خود معتقد به ایجاد و سیعترین وحدت ممكن با افراد و تشكل ها هستیم. به همین دلیل «حزب همبستگی افغانستان» دست هر هموطن و تشكلی را كه صادقانه و جدی بخاطر آزادی و دموكراسی می رزمد، صمیمانه می فشارد.

اهـداف

اهداف ما از این قرار اند:

۱- افغانستان مستقل، آزاد، دموكراتیك و تقسیم ناپذیر كه در آن همه ی مردم بدون هیچگونه تبعیض ملیتی، جنسی، قومی، دینی، مذهبی، لسانی و منطقوی با روحیه همبستگی و احساس آرامش، زیست كنند.

۲- برقراری حاكمیت سیاسی ای كه ماهیت ملی و مردمی داشته، كار را به اهل كار بسپارد و در برابر مردم حسابده باشد.

۳- استقرار و تحكیم پایه های دموكراسی و دفاع از آن به هر شكل مؤثر؛ دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد؛ منع آزار، شکنجه و هرنوع تعزیر.

۴- سیستم اقتصادی ای که متضمن رفاه عامه، رشد سرمایه های ملی و جلب سرمایه های بیرونی بوده بشرطی که منافی استقلال کشور نباشد.

۵- برانداختن مناسبات عقب مانده اقتصادی، فرهنگی و دفاع از حقوق تمامی زحمتكشان و اتحادیه های صنفی.

۶- «حزب همبستگی افغانستان» در حالیكه به معتقدات مذهبی تمام مردم افغانستان احترام می گذارد، خواهان پایان بخشیدن به هرگونه تعصب و سؤ استفاده از معتقدات مذهبی مردم، ختم فوری جنگ های خاینانه ی گروپ های مسلح و محاكمه تمامی جنایتكاران جنگی و خاینان ملی و ضبط و مصادره ثروت های فراوان آنان که ازکودتای ننگین هفت ثور ۱۳۵۷باینسو گرد آورده اند، می باشد.

۷- خلع سلاح سراسری بدون قید وشرط گروپ های مسلح،ایجاد اردو وپولیس ملی حافظ استقلال ملی ، تمامیت ارضی وعاری از کلیه مناسباتی که منافی وحدت ملی باشد.

۸- تحکیم مناسبات دوستانه با سایر کشورها بر اساس اصول همزیستی مسالمت آمیز و حفظ موقعیت تاریخی بی طرفانه ومردودشمردن هر نوع مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی خود.

«حزب همبستگی افغانستان» کشور روسیه را مکلف به پرداخت غرامت جنگی و پاک کاری ماین های کشت شده در افغانستان می داند.

۹- «حزب همبستگی افغانستان» در حالیکه مخالف هرگونه تجاوز کشوری بر کشور دیگر می باشد، دفاع از جنبش های آزادیخواهانه ی ملت ها را برای رهایی شان از وظایف خود میداند.

۱۰- مبارزه بنیادی و پیگیر بر ضد تروریزم در هرجا، با كلیه اشكالش و كوتاه ساختن دست حامیان خارجی آن از كشورما.

۱۱- دفاع از حقوق زن بر پایه تساوی حق زن و مرد.

۱۲- ریشه كن كردن كشت، تولید، قاچاق، ترویج و استعمال مواد مخدر.

۱۳- مساعد ساختن شرایط مناسب تعلیم و تربیه ابتدایی اجباری، تعلیمات ثانوی و تحصیلات عالی رایگان، پرورش، كار و آسایش جسمی و روحی اطفال، جوانان، زنان و مردان همچنان مبارزه جدی علیه سؤ استفاده و خشونت جنسی، قاچاق و كارهای شاقه اطفال.

۱۴- مهیا نمودن سهولت های مجانی صحی برای مردم؛ مساعد ساختن شرایط مناسب معیشت برای مامورین پائین رتبه دولت، معلمین و کارگران.

۱۵- تلاش برای شکوفایی هنر بالنده و آماده ساختن شرایط بهتر زندگی هنرمندان؛ تشویق و رایج نمودن ورزش در تمام کشور از طریق تهیه امکانات لازم برای ورزشکاران بخصوص به دختران و پسران جوان.

۱۶- «حزب همبستگی افغانستان» حفظ آثار باستانی موجود، ترمیم آثار آسیب پذیر، جمعاوری و برگرداندن آثار غارت شده تاریخی را از وظایف خود میداند.

۱۷- حمایت از شرایط مناسب زندگی برای کوچی ها، رسیدگی به صحت، آموزش و اسکان آنان؛ توجه به اسکان مجدد بی جا شدگان، حل منازعات و حمایت اقتصادی آنان تا سرحد متکی بخود شدن.

۱۸- حمایت از شرایط مناسب تعلیم و تحصیل رایگان و كار برای معلولین، معیوبین و بازماندگان شهدا، زنان و اطفال بی سرپرست كشور.

۱۹- حمایت از توجه همه جانبه وجدی به وضع زندگی متقاعدین و سالمندان و پرداخت حقوق آنان.

۲۰- حزب همبستگی افغانستان فعالیت های خود را در چهارچوب قانون اساسی افغانستان با تمام کمبود های معین آن، تنظیم مینماید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 104 نفر