09
جوزا1395

«راکت‌پرانی گلبدین سه برادرم را شهید کرد»

مریم مروه
«راکت‌پرانی گلبدین سه برادرم را شهید کرد»
در شهر شش‌میلیونی کابل صدهاهزار خانواده‌ای اند که در اثر بیکاری و فقر و نبود امنیت، زندگی بخورنمیر و شکنجه‌باری از سر می‌گذرانند. در منطقه کارته نو کابل ده‌ها فامیل در سیهروزی و ناداری مطلق و زیر سقف‌های شکسته و ریخته شب و روز را می‌گذرانند که با تعدادی از آنان دیداری داشتم.
07
جوزا1395

بازی موش و پشک گلبدین و دولت امریکا

بازی موش و پشک گلبدین و دولت امریکا
هرچند طی پانزده سال گذشته حزب منفور گلبدین شعارهای عوامفریبانه ضد امریکایی سر داده به این نام مردم بی‌گناه را به قتل رسانیده است اما کیست نداند که این حزب مرتجع و آدمخوار از اول تا امروز از جیره‌خواران و مولودات استخبارات امریکا بوده است. به همین دلیل کاخ سفید این نیروی سیاه و خونخوار را موثرترین حربه...
06
جوزا1395

سنگ بنای منار یادبود شهدای قتل‌عام یکاولنگ گذاشته شد

حزب همبستگی افغانستان
سنگ بنای منار یادبود شهدای قتل‌عام یکاولنگ گذاشته شد
به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۵ طی مراسمی سنگ بنای منار یادبود شهدای قتل‌عام یکاولنگ گذاشته شد. قرار است مناری در ساحه قتل‌عام توسط «حزب همبستگی افغانستان» به کمک مردم محل و بازماندگان قربانیان اعمار گردد. در این برنامه جمعی از نزدیکان، بازماندگان قربانیان و اهالی منطقه شرکت نموده بودند و وعده سپردند که در هر گام ساخت بنای...