نقش زنان سرکاری در ۱۳ سال دولت پوشالی کرزی

نقش زنان سرکاری در ۱۳ سال دولت پوشالی کرزی
کارتونیست: ایری ازبیک Eray Özbek
افغانستان زیر نام «رهایی زنان» اشغال گردید و از آن به بعد دولت پوشالی کرزی ۲۸٪ حضور زنان سرکاری در پارلمان را دستاورد آزادی زنان می‌خواند. ولی آیا ناله‌های سحرگل‌ها، بشیره‌ها، ستاره‌ها، آمنه‌ها، گل‌بی‌بی‌ها، شکیلا‌ها، نور‌بی‌بی‌ها و دیگر خواهرکان نامراد ما که در گوشه و کنار افغانستان بلند است، التیام یافته؟

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 125 نفر