سرانجام سپردن میدان هوایی کابل به رژیم فاشیستی اردوغان

سپردن میدان هوایی به اردوغان مقدمه سپردن افغانستان به داعش است

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 55 نفر