انتخابات تحت حاکمیت دجالان مذهبی در ایران

انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 195 نفر