مردم اوکراین قربانی سیاست‌های کثیف کشورهای سرمایه‌داری

اوکراین در پنچال کشورهای سرمایه داری
کارتونیست: کارلوس لاتوف

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر