انتخابات افغانستان

کارتون انتخابات افغانستان
کارتونیست: کاکس و فورکم

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 206 نفر