استبداد دموکراتیک!

دموکراسی
کارتونیست: محمد سبا

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 36 نفر