اعدام دگراندیشان توسط قصابان «میانه‌رو» در ایران

اعدام دگراندیشان توسط قصابان «میانه رو» در ایران
کارتونیست: توفیق Taufiq

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 171 نفر