طالبان برای صلح آماده می‌شوند!!
کارتونیست: خالد Khalid
معاهده استراتژیک با افغانستان، کمک استراتژیک با پاکستان!
کارتونیست: هنگ Heng
افغانستان طعمه‌ی جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری

با تشکر از ساعد شمس برای ارسال این کارتون

هجوم تنظیم‌ها به کابل از دید کارتونیست
کارتونیست: ظهور Zahoor

این کارتون به تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ چند روز قبل از انتقال رسمی قدرت به مجاهدین در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان منتشر شد. ظهوراحمد کارتونیست این روزنامه با شناختی که از ماهیت تنظیم‌های پشاوری داشت، صحنه هجوم آنان بر کابل را دقیقا در آن مجسم نموده بود.

حزب اسلامی متخصص کشتار و بربادی
کارتونیست: ظهور Zahoor
یمنی‌ها در چنگال خونین دولت عربستان و ایران
کارتونیست: عمرو عکاشه Amr Okasha
آنان از آگاهی و اتحاد ۹۹٪ وحشت دارند
زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!
کارتونیست: مانا نیستانی
و این بار نوبت ونزویلا
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
روز جهانی زن به زنان مبارز کوبانی تقدیم است!

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر