ابرقدرت درمانده
کارتونیست: مایکل رامیرز Michael Ramirez
انتخابات تحت رژیم مستبد در ترکیه
کارتونیست: جواد
داعش، سگ زنجیری امریکا
طالبان برای صلح آماده می‌شوند!!
کارتونیست: خالد Khalid
معاهده استراتژیک با افغانستان، کمک استراتژیک با پاکستان!
کارتونیست: هنگ Heng
افغانستان طعمه‌ی جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری

با تشکر از ساعد شمس برای ارسال این کارتون

هجوم تنظیم‌ها به کابل از دید کارتونیست
کارتونیست: ظهور Zahoor

این کارتون به تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ چند روز قبل از انتقال رسمی قدرت به مجاهدین در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان منتشر شد. ظهوراحمد کارتونیست این روزنامه با شناختی که از ماهیت تنظیم‌های پشاوری داشت، صحنه هجوم آنان بر کابل را دقیقا در آن مجسم نموده بود.

حزب اسلامی متخصص کشتار و بربادی
کارتونیست: ظهور Zahoor
یمنی‌ها در چنگال خونین دولت عربستان و ایران
کارتونیست: عمرو عکاشه Amr Okasha
آنان از آگاهی و اتحاد ۹۹٪ وحشت دارند

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 49 نفر