هجوم تنظیم‌ها به کابل از دید کارتونیست

هجوم تنظیم‌ها به کابل از دید کارتونیست
کارتونیست: ظهور Zahoor

این کارتون به تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ چند روز قبل از انتقال رسمی قدرت به مجاهدین در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان منتشر شد. ظهوراحمد کارتونیست این روزنامه با شناختی که از ماهیت تنظیم‌های پشاوری داشت، صحنه هجوم آنان بر کابل را دقیقا در آن مجسم نموده بود.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 28 نفر