حزب اسلامی متخصص کشتار و بربادی

حزب اسلامی متخصص کشتار و بربادی
کارتونیست: ظهور Zahoor

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 144 نفر