ماموریت روشنفکران خودفروخته

ماموریت روشنفکران خودفروخته
کارتونیست: مانا نیستانی

در جوامع استبدادی و اسیر، روشنفکران و هنرمندان خودفروخته، سرکاری و مرتجع وظیفه دارند که ستمگران و اشغالگران را در قالب خوشنما و دلپسند پیشکش کرده با این خیانت شان مردم ناآگاه را فریب دهند.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 109 نفر