پناهجويان: چرا شما فكر می‌كنيد ما اينجا براى غارت كردن آمده‌ايم؟


کارتونیست: ULYS

پناهجويان: چرا شما فكر می‌كنيد ما اينجا براى غارت كردن آمده‌ايم؟

مقام «اتحادیه اروپا»: بخاطريكه وقتى ما به كشور هاى شما آمديم همين كار را كرديم!

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 205 نفر