قتل‌عام بیده در امریکا، انگیزه روز جهانی کارگر


نقاشی از کشتار کارگران معترض در شیکاگو مشهور به «قتل‌عام میدان بیده»
در ۴ می ۱۸۸۶، در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران امریکایی که خواهان تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ۱۰ به ۸ ساعت بودند، پس از انفجار در داخل معترضان که باعث مرگ یک پولیس شد، پولیس به روی کارگران اعتصابی و هواداران شان آتش گشود. در این حادثه تعداد بی‌شماری کشته و زخمی شدند و پسان دولت چهار تن بی‌گناه را اعدام نمود. از آن به بعد، «انترناسیونال دوم» روز اول می را جهت یادبود و احترام از کشته‌شدگان به حیث «روز جهانی کارگر» انتخاب نمود که تا به امروز در سراسر جهان تجلیل می‌شود.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 89 نفر