بذرپاش جنگ داخلی یمن!‎

کارتونیست: Carlos Latuff
‎سایه‌ی بیرق امریکا

کارتونیست: Dino
«بلک واتر» وارد می‌شود!

کارتونیست: شاهد
نقش انجیو در جامعه‎

کارتونیست: Awantha Artigala
فعالیت ملل متحد علیه تروریزم‎‎

کارتونیست:جهاد عورتاني
رقابت تسلیحاتی در جهان گرسنگان‎

کارتونیست:علی فرزان​
‎بنیادگرایی دینی دشمن دانش

کارتونیست: Amr Okasha
کابل خون‌آلود‎

کارتونیست: مانا نیستانی
‎

کارتونیست:Antonio Rodriguez
کارتون: مضحکه انتخابات در ایران‎
مردم ایران بار دگر اجازه می‌یابند که از میان قاتلان فرزندان شان یکی را منحیث رییس جمهور انتخاب کنند!
کارتونیست:موفق قات

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 189 نفر