ترامپ در برابر کوریای شمالی زانو زد

ترامپ در برابر کوریای شمالی زانو زد

کارتونیست: Lalo Alcaraz

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 52 نفر