دولت اشغالگر امریکا به کمک خلیلزاد شیاد، طالبان جانی را بر ما حاکم می‌سازد


دولت اشغالگر امریکا به کمک خلیلزاد شیاد، طالبان جانی را بر ما حاکم می‌سازد

هموطنان عزیز و مادران درددیده!
همه ما و شما شاهد استیم که در این روزها بار دیگر بازی‌های ننگین در کشور ما جریان دارد. کفتاران طالبی با برادران تنظیمی و تکنوکرات‌های سرسپرده امریکا زیر نظر خلیلزاد در قطر گردهم آمده تا افغانستان ویران و بربادرفته را بین خود تقسم کنند. هرکدام در صدد است تا سهم بیشتری نصیب شان شود، و به‌مثل گذشته دار و ندار ملت ما را ببلعند. همان‌طوری که خلیلزاد شیاد در ۲۰۰۱، بعد از سقوط رژیم طالبان، نقش بسیار خاینانه‌ای را ایفا کرد و طبق نقشه جنگ‌افروزانه امپریالیزم امریکا، خون را از سر و روی جنایتکاران تنظیمی پاک کرد و کوشش کرد تا تاریخ پر از جنایت و خیانت آنان را دفن تاریخ کند و کثافات را به‌عنوان قهرمانان بر مردم ما حاکم نماید، امروز هم در نظر دارد خونخواران طالبی، این قاتلان هزاران هموطن بی‌گناه ما و لشکر جهل و جنایت بیگانگان را به‌مثابه فاتحان افغانستان بر سرنوشت ما حاکم ساخته و نیروی ساخته و پرداخته امریکا به نام داعش را از دروازه‌های دیگر وارد سرزمین غمبار ما بسازد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 108 نفر