قاتلان اصلی محصلان پوهنتون کابل باج‌دهندگان دولتی به طالبان جانی اند!


قاتلان اصلی محصلان پوهنتون کابل باج‌دهندگان دولتی به طالبان جانی اند!

سیلی غفار (برنامه «خط کابل»؛ تلویزیون خورشید؛ ۱۲ عقرب ۱۳۹۹): «عاملان اصلی خون‌های جاری‌شده‌ی امروز، صالح، عبدالله، غنی و دیگران اند. چرا که اینان انس حقانی، این قاتل مردم ما را رها کردند؛ اینان بیشتر از ۶ هزار طالب خونریز را رها کردند. اینان لکه‌های ننگ بسیاری در پیشانی دارند. امروز می‌بینیم که هر کدام طالب رهاشده دوباره تفنگ به دست گرفته و محصلان معصوم ما را در پوهنتون کابل و شاگردان معصوم ما را در کورس کوثر به قتل می‌رسانند. در هلمند، غور، پکتیا، تخار و فراه جوهای خون جاری اند. عامل اصلی این قتل و کشتار و خون و خونریزی در افغانستان کسانی اند که طالبان جانی را رها کرده و اکنون در دوحه به آن جانیان باج می‌دهند.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 136 نفر