های مردم!

های مردم!

شعر «های مردم» به امروز افغانستان دربند همخوانی دارد و نوید همبستگی و مبارزه در برابر استبداد را در دل مردم به جان رسیده به گونه‌ی عریان فریاد میزند.

های مردم!
خسته‌ام
خسته بر وزنِ دلی دردمند آن مرد فقیر
خسته از جرم و جنایت
خسته از افکار پیر
خستگی‌ها را مپندارید
که تسلیم گشته‌ام.

های مردم!
این سرای کهنه را
از کران تا بیکران ویران کنید
از گِل پاکان و از افکار عشق
از تنِ سبز درختان بلند
مسکن آزادی را آباد کنید
مست سازید با سرود زندگی
هر دلی غم دیده را در هر کنار
بر کَنید دیوار خصم و خستگی.

های مردم!
خستگی را بشکنید
ساز و برگ بندگی را بشکنید
بشکنید تا باز روید زندگی
زندگی سر تا قدم آزادگی

های مردم!
یک صدا برپا شوید
قطره قطره متحد
دریا شوید
بشکنید در خویشتن افکار آز
چون سرود زندگی گویا شوید.

م. آژن


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 127 نفر