قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی

قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی

قصر دارالامان در دوران زمامداری شاه امان‌الله خان تحت نظر والتر هارتن و مجموع ۲۲ انجنیر آلمانی ساخته شد. کار ساخت آن در ۱۳۰۴ آغاز و در ۱۳۰۶ تکمیل شد که دارای حدود ۱۵۰ اتاق کوچک و بزرگ می‌باشد. این قصر برای استفاده دستگاه دولتی وقت ساخته شد منتها کمتر از دوسال مورد استفاده قرار گرفت و با فروریزی دولت امانی طی چندین دهه به اهداف مختلفی بکار گرفته شد.

قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی
عکس از «راهنمای کابل» تالیف محمد ناصر غرغښت، سنبله ۱۳۴۵

شاه امان‌الله خان و یارانش برنامه‌ وسیع برای ساخت شهر مدرن با امکانات مختلف آبرسانی، کانالیزاسیون، سیستم برق و تهویه در ناحیه دارالامان داشتند و نظام‌نامه‌ای به این منظور تصویب شد، ولی رویکار آمدن نظام‌های ضدمردمی پس از دوره امانی تا اکنون به فراموشی سپرده شد و حتی خط آهن و وسایل اولیه آن نیز از بین رفت.

خودخوری‌های تنظیمی کابل در دهه هفتاد خورشیدی قصردارالامان و عمارت‌ها و بناهای اطراف آنرا به مخروبه‌ بدل کرد که تا امروز به همین حالت زار قرار داشته زخم‌های جنگ و وحشت و بربریت تنظیمی را در آن می‌توان دید.

هرچند شاروالی کابل بارها در باره بازسازی قصر دارالامان سخن گفته است، اما آرزوی اکثریت مردم اینست که این کاخ زخم‌خورده منحیث سمبول دهشت بنیادگرایان به همین صورت حفظ گردد تا نسل‌های بعدی از روی آن به ماهیت این ستمکاران وحشی پی برند.

«یادمان صلح هیروشیما» مخروبه‌ای از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است که مردم جاپان آنرا منحیث سمبول جنایت امریکا از سال ۱۹۴۵ تاکنون به حالت نیمه‌مخروبه حفظ کرده اند. این بنا ثبت میراث جهانی یونسکو نیز می‌باشد.
«یادمان صلح هیروشیما» مخروبه‌ای از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است که مردم جاپان آنرا منحیث سمبول جنایت امریکا از سال ۱۹۴۵ تاکنون به حالت نیمه‌مخروبه حفظ کرده اند. این بنا ثبت میراث جهانی یونسکو نیز می‌باشد.

تنظیم‌ها و طالبان با ویران کردن بناها و آثار تاریخی، عمق جهالت و ضدیت شانرا با فرهنگ و تمدن و تاریخ به اثبات رسانیدند. گفته می‌شود که حتی فاشیست‌های هیتلری با همه قساوت و انسان‌ستیزی شان در جریان جنگ دوم جهانی به بناهای تاریخی ارج قایل بوده تلاش داشتند تا حد امکان از ضربه رسانیدن به آنها حذر کنند، اما بنیادگرایان افغان از هر جنسش، تا جایی که توانستند آثار و افتخارات تاریخی ما را چپاول و در بازارهای پشاور به لیلام گذاشتند و آنچه را که امکان انتقالش نبود، مثل قصر دارالامان و مجسمه های بامیان، با توپ و باروت به مخروبه بدل کردند. این ضربه جبران‌ناپذیر به زیربنای فرهنگی و تاریخی سرزمین ما بود که تاریخ و مردم ما آنرا هرگز نخواهند بخشید.

قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی
قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی
نظام‌نامه دوره شاه امان‌الله خان برای ساخت شهر مدرن دارالامان با امکانات مدرن آبرسانی، کانالیزاسیون، سیستم برق و تهویه وغیره.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 137 نفر