میشد نشد

حــال مـا بهــتر ز وقــت طالبــان میـشد نــشد
مــــردم مـــا ایمـــن از تیروکــمان میشد نشد
چــــور کــردنـد خـــانه ملــت بـنام ایـن و آن
گــر رهــا مـردم زظلـــم قــلدران میشد نشد
مــنـتـظر بــودیــم تـا آیـد به میــهن پــارلـمان
مشــکل مــا حــــل زراه پارلــمان میشد نشد
طـرح شـورای ولایـت بـادیـگارد و موتر است
طرح بهتــــر بهــر ملــت درمیـان میشد نشد
در "ولا"ی مــا نــیامــد والــی شـــایــستــه ای
والــی برجستـه‌ای از "مرزبان" میشد نشد
کیـسه بـر را نـیست جایی تا که باشد شاروال
شـــاروالــــی دیگـــری در تالــقان میشد نشد
در قـومــندانــی نیــامـد پــولیـس مسلک نشان
افــسر خــدمت گــذاری از زمـان میـشد نشد
حـال مـامـور و معـلم نیست جـای پرس و پال
گر کــمی افــزون معــاش معلـمان میشد نشد
اصـــلاحـــات اداری بـیــشتـر کــرده فـــساد
در اداره یــک مدیــر کـــاردان میــشد نــشد
رشـــوه و چــــور اســـت قـانــون در وطــن
عــدل انـصاف یـک زمان مهمان میـشد نـشد
پــشت میــز قــاضیان صد حیله و نیرنگهاست
قـاضـی مـا عـالــم باعلــم شــــان میـشد نـشد
حضــرت کــرزی بـدانـد وعــدهـای بـی عمل
جـای وعـده یک عمـل بر مـا عیان میشد نشد
حـرف هــا دارد تپل نـا گفـتـه در کنــج دلــش
ورنه هر یک گفته اش یک داستان میشد نشد

شاعر: تپل
۱) "ولا" مخفف ولایت است
۲) "مرزبان" اشاره به قاضی کبیر مرزبان والی جنایت کار سابقه تخار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 145 نفر