سخن عریان!

جنایات امریکا

من سخت زخمی‌ام
زخمی که التیامش
تکاپوی آزادیست
در تلالوی استقلال
اینجا
روسپیان استاد تهذیب اند
و قاتلان
قهرمانان تاریخ.
مردیکه تاج بر سر نهاده است
به فاحشه‌ای می‌ماند که هر روز
           سر از آغوش یک ناروا
                                      بدر می‌کند
و با لبخندی بویناک تجدد
شاه شجاع را
                    شرمنده می‌یابد.
اینجا
مسلسل «پنتاگون»
و امارت «عمر»
تجویز بقای «دموکراسی»ست
چند بدنام
سایه‌ی «سیا» را
الاهه نجات می‌دانند
و میخ تجاوز را
بر جگر شهروندان
«نجابت» و «ترقی» و «تعالی»
                     می خوانند.

فروش مادر وطن

شاه
بی هیچ ندامتی
مدال «اکبرخان» را
بر سینه‌ی «مکناتن» مدرن
                  در «گورستان اجنبیان»
                                             می‌کوبد
و به قصابان انسان
تنها خونم را نه
خاکم را نه
هویت اجدادم را
و عفت مادرم را
بی دغدغه
                     لیلام می‌کند.
                                آنگاه
                                       دلالان سخن
چرند اجنبیان را
و گند دربار را
                   قهقه کنان
                              نقل مجلس می‌سازند
تا با تغافل خلق

دموکراسی امریکایی

بر مسند حقارت و دزدی
                              تکیه زنند
و ما
با پاهای متورم
و دهان دوخته
نه به گونه‌ی «فرخی»
تنها بر مدار خود اندیشی
                            می‌چرخیم
و زمان را به افتضاح می‌گیریم
به توجیه‌ای که
                   شایسته‌ی پاکان نیست.
آخ!
«اسپارتاکوس» سرکش
«گونزالو»ی غریده در قفس
«ویتنامیان» جنگجو
من فقط
غرورت را
اندیشه‌ات را
و همتت را
در سرزمینی که حاکمانش
مفعول روزگار اند
و بدنام تاریخ
                   می‌جویم.
آزادی؛
                     جان مرا
و نعره‌ی تو را

دموکراسی امریکایی

به صلابت رفتگان آگاه
در کوچه‌ای که زندگانش
                            به اسارت رفته است
جاودانه طلب می‌کند.
به صیقل اندیشه‌ات
                   برخیز
و کلیتت را
به عشق و آزادی
                   اهدا کن
تا جهان بر پاشنه‌ی عدالت
همپای خورشید
                        برهمگان
                                  یکسان
                                           بتابد.

آژن ـ کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 112 نفر