قساوت دیگری از بشیر قانت گلبدینی

قساوت دیگری از بشیر قانت گلبدینیفاضل استوار، جوانی که به دست چوچه‌سگان بشیر قانت گلبدینی به قتل رسید.

سال‌هاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺎیتکاﺭﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﻥ‌ﺁﺷﺎﻡ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮﻣﻨﺪﺍنان ﺣﺰﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍﮐﺘﯿﺎﺭ به نام بشیر قانت ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﻭﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ بی‌دﻓﺎﻉ ﺍﯾﻦ منطقه ﺭﺍ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ همراه با داره‌هایش ﺩﺭ کنار ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻗﺎﭼﺎﻕ تلا ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﭼﻮﺭ ﻭ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ جنایات دیگر، ﻧﺠﯿﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎن‌های ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ با شناعت تمام به قتل رسانده است.

ﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ در ﺍﻭﻝ ﺟﻮﺯﺍﯼ ۱۳۹۸ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ فرزند نجیب‌الله باشنده قریه نورابه ولسوالی چاه آب، ﺟﻮﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺵ‌ﺍﺧﻼﻕ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺎنی ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ‌می‌دﺍﺷﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﯿﺮ ﻗﺎﻧﺖ به ناﻡ ﻓﺮﯾﺪ ﺣﻔﯿﻆ در همکاری با خواهرزاده این قومندان منفور گلبدینی به نام نعیم کشته می‌شود. یکی از اعضای خانواده فاضل استوار می‌گوید که قبلا بشیر قانت به خانواده آنان اخطار داده بود که متوجه باشند که رفتار پسر شان در آینده برای آنان خطرناک خواهد بود. اما شهید فاضل استوار از این تهدید نترسیده و خاموشی اختیار نمی‌کند. باشنده‌ دیگری که از ترس قانت ترجیح می‌دهد نامی از او گرفته نشود، می‌گوید:

«فرید و نعیم با بهانه فاضل را از خانه بیرون کرده و بعد کمی دور برده و تیرباران کردند.»

فرید حفیظ و نعیم
از راست به چپ: فرید حفیظ و نعیم، برادرزاده و خواهرزاده بشیر قانت و قاتلان فاضل استوار.

گزارش دیگری در دست است که مردم قریه نورابه از سوی اوباشان بشیر قانت تهدید می‌شوند و آنان از ترس جان به بشیر قانت آدم‌کش پول می‌دهند. اسامی عده‌ای از مردم که پول می‌پردازند قرار ذیل است:

۱- عبدالفتاح ولد بیگل؛ ۳۰ هزار افغانی
۲- عبدالجمیل ولد جمعه‌گل؛ ۳۰ هزار افغانی
۳- محب‌الله ولد بابه‌ مراد؛ ۳۰ هزار افغانی
۴- خلیفه امان ولد بابه مراد؛ ۳۰ هزار افغانی
۵- حکمت‌الله ولد بابه مراد؛ ۳۰ هزار افغانی
۶- ویس‌الدین؛ ۳۰ هزار افغانی
۷- محمد ذاکر ولد عبدالقهار؛ ۱۰۰ هزار افغانی
۸- بسم‌الله ولد صاحب نظر؛ ۱۰۰ هزار افغانی
۹- مزراب ولد امیر محمد؛ ۳۰ هزار افغانی
۱۰- ضمیر ولد غلام جان؛ ۳۰ هزار افغانی
۱۱- ناصر ولد بوری بای؛ ۳۰ هزار افغانی

بشیر قانت جانی در جمع گله گرگان‌اش.
بشیر قانت جانی در جمع گله گرگان‌اش.

ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟانی جهت ﺧﺎﻣﻮﺵ‌ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ می‌زﻧﺪ. ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ برای ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ قانت گلبدینی ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺯﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻭﻗﻌﯽ ﺑﻪ خواست ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ.

ﻫﻤﻮﻃﻦ! ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ برای ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ از سالیان سال بدینسو ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﺎ چسبیده و ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ می‌کنند، ﺩﺳﺖ به کار ﻧﺸﻮﯾﻢ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺪﻣﺮﺩﻣﯽ نباید ﺗﻮﻗﻊ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﻮﻃﻦ! به ﭘﺎ ﺧﯿﺰ، وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 129 نفر