معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»

معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»

از ۲۶ ثور ۱۳۹۸ بدینسو، معلمان مکاتب هرات در اعتراض به وضعیت حقوق شان دست به اعتصاب زده و هشدار داده‌اند تا وقتی که به خواست‌های شان رسیدگی نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که حکومت وحشت ملی چندین بار کوشش نموده تا این اعتصاب را خفه کند اما موفق نشده و همواره با جدیت و استقامت بیشتر معلمان روبرو شده است.

محمد صابر مشعل، رییس «مجمع دادخواهان معلمان افغانستان» می‌گوید، تا زمانی که خواست‌های معلمان پذیرفته نشوند آنان به اعتصاب شان ادامه خواهند داد. و عبدالرحمن صافی، یکی دیگر از معلمان اعتصاب‌کننده می‌افزاید که حقوق کنونی معلمان برای هزینه زندگی روزمره آنان کافی نبوده و شرایط زندگی شان در حال حاضر دشوار است.

معلمان افغانستان به‌سان شهروندان دیگر کشور و به‌ویژه ماموران دولت در وضعیت بد و دشوار اقتصادی زندگی می‌کنند. دستمزد فعلی آنان احتیاجات اولیه زندگی شان را مرفوع نمی‌سازد چه رسد به این که از زندگی بخورنمیری صحبت شود. معلم معترضی این ارقام را ارایه می‌کند:

«وقتی ۱ دالر مساوی به ۴۵ افغانی بود معاش معلم ۷۵۰۰ هزار افغانی بود؛ وقتی ۱ دالر مساوی به ۷۰ افغانی شد معاش معلم ۷۵۰۰ افغانی بود و حالا که ۱ دالر به ۸۰ افغانی رسیده هنوزهم معاش ما ۷۵۰۰ افغانی است. به همین طور، وقتی یک بوجی برنج هزار افغانی بود معاش معلم ۷۵۰۰ افغانی بود و امروز یک بوجی برنج به ۲ هزار رسیده معاش ما هنوز ۷۵۰۰ باقی مانده است. یک قوطی سه لیتره ۱۲۰ افغانی بود و معاش ما ۷۵۰۰ افغانی و حالا ۲۲۰ افغانی و معاش یک معلم ۷۵۰۰ افغانی است.»

قیمت‌ها روز به روز سیر صعودی خود را می‌پیماید ولی معاش معلم ثابت است. این در حالی است که معاشات مشاوران و کارمندان ارشد دولتی که اغلب بر اساس واسطه و شناخت بدین چوکی‌ها لمیده‌اند، همه‌ساله با درنظرداشت نرخ دالر سنجش و افزایش می‌یابند. حکومت در عینحال که نمی‌تواند برای میلیون‌ها هموطن ما زمینه کار را فراهم سازد، نمی‌خواهد مزد مناسبی برای معلمان پرداخت کند، هرچند از سوی دیگر می‌بینیم که میلیون‌ها دالر را برای لویه جرگه‌ نمایشی و دروغین به مصرف می‌رساند.

شایان یادآوری‌ست که نماینده «حزب همبستگی افغانستان» در هرات ضمن دیدار از این اکسیون حمایت قاطع حزب را از اعتصاب معلمان اعلام کرده و ابراز داشت که حزب همبستگی به‌مثابه صدای مردم ستمکش افغانستان از تمام حرکت‌های مردمی علیه ظلم و ستم حمایت خواهد کرد. ضدیت با معارف، خودکفایی، پیشرفت و ترقی ماهیت دولت‌های پوشالی و ضد‌مردمی را می‌سازد که دولت وحشت ملی از این امر مستثنا نیست. مردم افغانستان برای مبارزه در برابر ظلم، فقر و بی‌کاری و ده‌ها بحران موجود در جامعه باید این اعتصابات را سراسری و عمومی ساخته و متحدانه در برابر هر نوع بی‌عدالتی ایستادگی نمایند.

معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»
معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»
معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»
معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»
معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»
معلمان اعتصاب‌کننده در هرات: «با این معاش نمی‌توان زندگی کرد.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 145 نفر