لوگوی تفاله نشخوار شده‌ی صدا و سیمای ایران (آوا)

در ارتباط به تظاهرات گسترده حزب همبستگی افغانستان علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران، که همزمان به تاریخ ۹ دلو در کابل، هرات، جلال آباد و مزار براه افتیده بود ، واکنش های متفاوت را از جانب رسانه های گوناگون شاهد بودیم که هریک می کوشیدند با در نظرداشت پیوند های سیاسی پیدا و پنهان خود، این رویداد با شکوه را انعکاس دهند. حتی رسانه های بزرگ جهانی مانند بی بی سی که صدای "بی طرفی" شان گوش همه را کر کرده است نتوانست بی تفاوت از کنار این خبر بگذرد و نوشت: "تظاهرات ضد ایرانی در چند شهر افغانستان" نه اینکه " تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه رژیم جمهوری اسلامی و در دفاع از زندانیان سیاسی ایران" ، افزون بر آن در متن خبر چند جای پسوند "ملی" در کنار نام حزب همبستگی افغانستان آمده است و نوشته اند؛ "حزب همبستگی ملی افغانستان" آیا میشود از بی بی سی که خود را " امپراتور مطبوعات آزاد و بی طرف " قملداد میکند و " صداقت،عدالت و صحت در خبر" را معیار کار " اطلاع رسانیش " قرار داده است، چنین اضافه سازی ولو با پسوند ملی هم باشد،پذیرفت؟ یا بدون تامل و تحقیق به سهل انگاری و بی دقتی گزارش دهنده خبر نسبت داد و بی بی سی را مسئول آن ندانست؟ ادعای پرطمطراق بی بی سی همواره اینست که نخبه ترین گزارشگران را با خود دارد، پس چطور در ارائه نام حزب بزرگ و مردمی چون حزب همبستگی افغانستان اشتباه می کند؟

Khalil Roman

به حزب همبستگی یگانه حزب آزادیخواه، مترقی و دموکرات که در افغانستان بنیادگرازده، شغالی و اشغال‌شده پرچم استقلال خواهی را صادقانه بدوش میکشد، تقدیم میکنم.

دولت مزدور و مافیایی کرزی از خون و خیانت جهادی- طالبی، خلقی- پرچمی همچون معجونی با دستان خونچکان امپریالیزم اشغالگر امریکا و متحدان "استراتیژیک" شان بنا شده است. تشت رسوایی مزدوری دولت زمانی سوراخ کلان برداشت که از بام اعدام و شکنجه خامنه ای جلاد احسن گویا بر سفره ننگین کرزی و شرکا فرود آمد و کرزی با چشم پارگی خاصی تن به پستی گرفتن پول از بادار ایرانی اش را با شرم ساری و ذلت پذیرفت. سوال اینجاست در دولت که رئیس پارلمانش ۲۵ میلیون دالر را تنها در یک مورد و آنهم از حقوق معلمین سیه روز ما در زمان امارتش بر وزارت معارف زیر زده باشد، وزیر حج و اوقافش صد ها هزار دالر را از سفر خانه خدا بدزدد و سپس بر آتش "جهادش" با آرمیدن در آشیانه دیوید کامیرون آب سرد "کفر و الحاد" بریزد، والیان حیوان صفت آدمخوارش هستی هزاران هموطن مظلوم ما را برباید و در دبی و اروپا تجارتخانه ها و شهرک ها بر پا کنند، خرسوار کوه چهارکنت مزار ناگهان کادیکلاک پسند شده "نماینده مردم در پارلمان" شود، خلقی خونخوار چون تنی به صفت کاندید ریاست جمهوری "مطرح" گردد، امین فرهنگ دلال با خاطر آرام با پول های باد آورده در آلمان تن پرورانه عیش کند و باز هم بنام افغانستان و مردم بیچاره آن کنفرانس ها بر پا نموده و ازین طریق سرمایه اندوزد و... پس کرزی چرا نتواند مصرف دسترخوان ارگ را از برادر همسایه و مسلمانش احمدی‌نژاد پذیرا نباشد؟ هموطنان حقایق موجود فراتر ازین دالر های لکه دار ایرانی است و آن ۴۴ بکس پرتر اما ذلت بار تر و تطمیع کننده تر امپریالیزم غرب مخصوصا امریکاست که از ده سال بدینسو پستان غارت، کشتار، بی ناموسی، نوکری، تسلیم طلبی و خنثی گری را بر دهان چرکین "شخصیت" های دولت مزدور و مافیایی کرزی نهاده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 195 نفر