پاسخ نماینده حزب همبستگی افغانستان به سوالات بینندگان تلویزیون «زرین» در امریکا

بخشهایی از مصاحبه حمید انوری از تلویزیون «زرین» با حفیظ راسخ، نماینده حزب ما و حمایت مردم از تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در تقبیح سیاهروزهای هشت و هفت ثور.

۲۲ جوزا ۱۳۹۱ (۱۱ جون ۲۰۱۲)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 102 نفر