خبر اعتراض بر تعلیق حزب همبستگی در تلویزیون های افغانستان

تعلیق «حزب همبستگی افغانستان» بوسیله وزارت عدلیه افغانستان و اعتراض سازمان «دیده بان حقوق بشر» و مدافعان عدالت و آزادی به این حکم جبارانه دولت کرزی، انعکاس وسیع در چینل های تلویزیونی افغانستان داشت که کلپ چند تلویزیون را تقدیم میکنیم:

تلویزیون یک، ٢٧ جوزای ١٣٩١ – ١٦ جون ٢٠١٢

تلویزیون طلوع نیوز، ٢٧ جوزای ١٣٩١ – ١٦ جون ٢٠١٢

تلویزیون خورشید (پشتو)، ٢٧ جوزای ١٣٩١ – ١٦ جون ٢٠١٢

تلویزیون آریانا، ٢٧ جوزای ١٣٩١ – ١٦ جون ٢٠١٢

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر