قدردانی و بزرگداشت از شهید انجنیر سیدکمال

قدردانی و بزرگداشت از شهید انجنیر سیدکمال

از گردانندگان سایت حزب همبستگی افغانستان ممنونم که چهره‌های درخشان و قهرمانان تاریخ ما را معرفی کرده اسناد و مدارک جانبازی‌های آنان را از آرشیوها بیرون و در دسترس نسل امروزی قرار می‌دهند. من سلسله مطالبی در مورد زندگی و روحیه بلند میهن‌پرستانه شهید سیدکمال را روی صفحات سایت تان مطالعه نموده شدیدا تحت تاثیر این فرزند آهنین‌عزم و خودگذر وطنم قرار گرفتم.

با آنکه هنرمند نیستم، اما کوشیده‌ام تنها تصویر موجود این شخصیت پرافتخار افغانستان را بصورت پنسلی روی ورق نقش نمایم. امیدوارم انتشار آن روی سایت پرمحتوای حزب همبستگی، ادای احترامی باشد به این شخصیت فرزانه سرزمین ما که جانش را به خاطر بهروزی مردمش قربان نمود.

قدردانی و بزرگداشت از شهید انجنیر سیدکمال

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 150 نفر