سیلی غفار: «بدون وحدت همگانی و تشکیلات پیشرو، پیروزی مردم ناممکن است.»

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در میز گرد تلویزیون «آریانا نیوز» (۲۵ سپتمبر ۲۰۱۴)، گفت که این «حکومت وحدت ملی» نه بلکه حکومت خاینان ملی است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر