بدون کسب استقلال رسیدن به صلح، دموکراسی و عدالت خواب و خیالی بیش نیست!

تظاهرات استقلال خواهی حزب همبستگی افغانستان در شهر جلال آباد
تظاهرات استقلال خواهی حزب همبستگی افغانستان در شهر جلال آباد

٢٨ اسد برابر است با نودويكمين سالروز استرداد استقلال افغانستان، روزی که شاه امان الله خان و یارانش با عزم راسخ در مقابل استعمار انگلیس ایستادند و با اتکا به مردم آزادیخواه تمامی ملیت های وطن ما رهبری قیام های توده ای را با شهامت بدست گرفته و کمر امپراتوری انگلیس را شکستند. افغانستان  نوپا برای اولین بار بعد از قرن ها استبداد و استعمار، پیشرفت و تعالی را تحت قیادت قهرمانان ملی چون امان اله خان، محمود طرزی، محمد ولی خان دروازی و دیگران تجربه کرد اما با دست اندازی های انگلیس ها شیرازه حکومت مردمی امانی درهم ریخت و افغانستان سیر قهقرایی پیمود و حکام ضد مردمی، خاین و فاسد یکی پی دیگر تا به امروز بر سرکار آمدند.

با کودتای ننگین هفت ثور و تجاوز روسها، مردم ما با دادن قربانی های فراوان برای کسب استقلال پوزه روسها و مزدورانش را به خاک مالیدند اما در نبود یک نیروی دموکراسی خواه و مردمی، تنظیم های جهالت پیشه، جنایتکار و مزدور بیگانه رهبری مبارزات خودبخودی مردم ما را ربودند که بالنتیجه وطن و مردم ما روزگار تیره تر و اختناقی تری را در زیر سیطره جلادان جهادی و طالبی تجربه کردند.

بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، دولت امریکا و متحدان اروپاییش با سواستفاده از جو حاکم انارشی و ناامیدی مردم به جان رسیده ما، افغانستان را زیر نام "صلح"، "بازسازی"، "دموکراسی" و غیره شعار های دروغین اما در واقع به خاطر اهداف استراتژیک،‌ اقتصادی و نظامی شان مورد اشغال نظامی قرار دادند و بدینصورت استقلال افغانستان نقض گردید و یکبار دیگر به کشور مستعمره امریکا و حدود چهل کشور دیگر مبدل گردید.

دولت امریکا که تجربه فراوان در تجاوز و چپاول کشورهای فقیر جهان دارد، طی بیش از نه سال گذشته به جدیدترین شیوه های به بردگی کشانیدن وطن و مردم ما چنگ انداخته و با بکار بستن ماشین عظیم تبلیغاتی، تسلیحاتی و اقتصادیش با به بازی گرفتن سرنوشت کشور ما روز به روز عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ما را آلوده تر و مافیایی تر میسازد. از اولین اقدامات امریکا تشکیل یک اداره بویناک و نهاد های پوشالی و فاسد متشکل از مزدوران و جاسوسان آزموده شده اش بود که آنها را از طریق انتخابات پرتقلب و دروغین زیر نام دموکراسی گویا مشروعیت بخشیده بر مردم ستم دیده ما تحمیل نمود.

دولت دست نشانده کرزی ضد ملی ترین، چپاولگر ترین و خاین ترین عناصر و نیروهای سیاسی از جهادی گرفته تا خلقی و پرچمی و تکنوکرات و طالبی و گلبدینی را با دالر و امتیازات فراوان به دورش جمع کرده در پست های کلیدی گماشت که نتیجه آن بدبختی و سیهروزی بی نظیر مردم ما و تبدیل افغانستان به فاسدترین و دومین کشور فقیر در جهان بود که تنها ارمغان شرم آورش هزاران تُن هیروئین و چرس است که سود های صدها میلیارد دالری آن به جیب اشغالگران و مافیای جهانی و داخلی میریزد.

در کنار تجاوز نظامی، کشور ما مورد تهاجم بیسابقه فرهنگی امریکا و کشورهای منطقه بخصوص رژیم خون آشام «ولایت فقیه» ایران قرار گرفته است. اینان برای کشتن هرگونه روحیه آزادیخواهی و استقلال طلبی بین مردم ما میکوشند کاسه لیسان داخلی شان را که تهی از هرگونه حس و وجدان ملی اند به کار گمارند تا به زور دالر، رسانه های مافیایی شده به رهبری بنیادگرایان بیگانه پرست، ان جی اویی ساختن جامعه و سایر دسایس استعماری جوانان ما را خنثی، مسخ شده، بی غیرت و بیخبر از ارزش های تاریخ ما تربیت نمایند. مخصوصا نیش بخش اعظمی از به اصطلاح روشنفکران را نیز بیرون کرده از آنان اردوی "کارشناسان سیاسی" مرتجع توجیه گر تجاوز،‌ جنایات جنگی و سیاست های استعماری شان تشکیل داده اند.

یکی دیگر از نیرنگ های امریکا و عمال کثیف داخلی اش اینست که به خاطر مدفون ساختن تاریخ آزادیخواهانه ملت ما میکوشند قهرمانان واقعی ملی ما چون شاه امان الله، غلام نبی خان چرخی، محمد ولی خان دروازی، عبدالرحمن محمودی، محمود طرزی، عبدالرحمن لودین، عبدالخالق و دیگران به فراموشی سپرده شده و مشتی از چهره های منفور وطن ما منحیث قهرمانان کاذب تبلیغ شوند. اماکن و جاده ها به نامهای نفرت انگیز این "قهرمانان"‌ کاغذی نامگذاری میگردد، اما خوشبختانه این متاع های شان تا حال بین مردم خریداری نداشته است. عدم تجلیل از روز استقلال افغانستان از جانب دولت فاسد و نهاد های مزدور اما جشن گرفتن سیه روز هشتم ثور، خود عمل برنامه شده برای به فراموشی سپردن ارثیه بیگانه ستیزی به جا مانده از نیاکان ماست.

بذر تضاد های قومی، سمتی، زبانی، ملیتی، مذهبی و ... بین مردم ما حیله و تزویر آشنای دیگر امریکا، ایران، پاکستان و مزدوران داخلی شان میباشد که عملا یکپارچگی افغانستان را با خطر جدی مواجه ساخته است و طرح ریزی شده اینجا و آنجا سخن از تجزیه افغانستان زده میشود که با توجه به تجربه پارچه ساختن یوگوسلاوی سابق بدست امریکا و متحدانش باید جدی تلقی گردد.

امریکا و ناتو از یکسو زیر نام «جنگ علیه تروریزم» مردم معصوم ما را دسته دسته قتل عام میکنند و از سویی با جلادان طالبی، گلبدینی و القاعده و اربابان پاکستانی و ایرانی شان روابط پیدا و پنهان دارند و برای داشتن بهانه ای برای حضور دایمی در منطقه و تبدیل آن به پایگاه نظامی قدرتمند در آسیا این گروههای سیاه و قاتل را تسلیح و تجهیز می نمایند. درز کردن دهها هزار سند محرم پنتاگون، تشت های رسوایی بیشمار امریکا را از بام به زمین پرتاب کرد و برای عامی ترین عناصر نیز روشن ساخت که امریکا برای رسیدن به اهدافش از هیچ خیانت و جنایت در برابر مردم ما دست بردار نیست.

حزب همبستگی افغانستان به مردم سوگوار و شخصیت ها و نیروهای مدافع آزادی و عدالت و دموکراسی هشدار میدهد که وطن محبوب ما سخت ترین و عذاب دهنده ترین روزهایش را میگذراند و لاشخواران از چهارسو بر پیکر رنجورش چشم دوخته و قصد بلعیدنش را دارند. یکپارچگی افغانستان دلبند ما و ملیت های برادرش را دشمنان داخلی و خارجی میخواهند برهم زده و با پارچه ساختن کشور ما به اهداف شوم شان دست یابند و غارت و چپاول ثروت هایش را سهلتر سازند. آن شهدای ارجمند ما که به خاطر استقلال و رهایی افغانستان رزمیدند و مرگ را بر زندگی ننگین زیر سایه استعمار و استبداد ترجیح دادند، از گورهای نامعلوم شان به ما ندا سر میدهند که دریکچنین شرایطی خاموش نشستن و مبارزه نکردن مقابل عوامل بربادی مادروطن نابخشودنی ترین خیانت به خون و ارثیه به جا مانده آنان محسوب میگردد.

حزب همبستگی افغانستان در هماهنگی با مردم مصیبت دیده ی ما با قبول هر قربانی و دشواری ها میکوشد درفشی را برافرازد که در زیر سایه آن درست نودویک سال قبل پدران و مادران شجاع ما انگلیسها را از سرزمين ما راندند و یک افغانستان آزاد و متحد را به نسل های بعدی سپردند. بنا حزب ما با درنظر داشت این ودیعه دست همکاری تمامی هموطنانی را که قلب شان به خاطر وضعیت پرفاجعه افغانستان خونین است میفشارد و از آنان دعوت میکند که در مبارزه علیه اشغالگران خارجی و غداران داخلی حاکم در کشور بدور از تنگنظری های قومی، ملیتی، مذهبی، سمتی و جنسی دین ملی و انسانی شانرا ادا نمایند.

حزب همبستگی افغانستان اکیدأ روی شعار نه اشغالگران، نه دولت مافیایی و جنگسالار کرزی و نه طالبان مزدور، قدرت بدست مردم افغانستان پافشاری نموده از تمامی شخصیت های مستقل و نیرو های ملی- دموکرات صمیمانه می طلبد تا دست به دست هم داده در مبارزه برای کسب استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی مردم سوگوار و ستمکش ما را بسیج و رهبری نمایند.

سربلند باد پرچم استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی!
مرگ بر اشغالگران و چوکره های خاین داخلی شان!
با کسب استقلال و حفظ یکپارچگی افغانستان وديعه نیاکان خویش را پاس داریم!

حزب همبستگی افغانستان

٢٨ اسد ١٣٨٩ (١٩ اگست ٢٠١٠) -  ننگرهار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 59 نفر