گزارشی از سفر نماینده «حزب همبستگی افغانستان» به سویدن

نماینده حزب همبستگی در حال سخنرانی در سویدن

یکی از نمایندگان شاخه زنان «حزب همبستگی افغانستان» به دعوت «حزب چپ سویدن» طی سفر رسمی یک ماهه به تاریخ ٩ اکتوبر ٢٠١٢ جهت اشتراک در «کنفرانس بین‌المللی زنان» وارد سویدن شد. در این کنفرانس بیش از ٨٧ نماینده از احزاب، سازمان های اجتماعی و فمنیستی و شخصیت های مستقل از کشور های کیوبا، یمن، فلسطین، عراق، ایران، ترکیه، مصر، لیبی، تونس، پاکستان، افغانستان وغیره شرکت کرده بودند.

هدف این کنفرانس بازنگری نقش زنان در فعالیت های سیاسی، چگونگی ارتقای آگاهی آنان و پی بردن به حقوق سیاسی و اجتماعی شان و نقش موثر زنان در رده های تصمیم گیری احزاب مترقی بود.

نماینده ها از وضعیت اسفبار زنان در کشورهای شان و ستم و جنایاتی که علیه حقوق آنان صورت می‌گیرد گزارش های مفصلی ارئه کردند. آنان همچنان از مبارزات پرشور و دلاورانه زنان علیه بنیادگرایی بعنوان یکی از عوامل بازدارنده تامین حقوق زنان و مبارزه در برابر امریکا بعنوان کشور متجاوز، آشوب طلب و حمایت کننده نیرو های ارتجاعی و سیاه در جهان یادآوری کردند که مورد استقبال همگان قرار گرفت.

نماینده «حزب همبستگی افغانستان» هم بنوبه‌ی خود ابتدا از «حزب چپ سویدن» برای انعقاد چنین کنفرانسی ابراز سپاسگزاری نمود. سپس فعالیت های حزب همبستگی و تلاشش جهت ارتقای آگاهی زنان برای تساوی حقوق زن و مرد، وضعیت افغانستان بعد از اشغال امریکا و متحدین آن و بخصوص وضعیت فاجعه بار و تکان دهنده زنان را طی نمایشی بصورت سلایدشو که بیانگر روزگار تلخ مردم ما بود، ارائه کرد. این نمایش پرده از جنایات امریکا و متحدینش که زیر نام دفاع از حقوق بشر و حقوق زن به کشور ما هجوم آورده اند، برداشت و دروغ پراگنی های آنان را که زنان افغان گویا از دموکراسی بهره‌مند شده و به حقوق اولیه شان دست یافته اند، رسوا ساخت.

سخنرانی نماینده «حزب همبستگی افغانستان» با کف زدن های پرشور اشتراک کننده ها مورد استقبال گرم قرار گرفت که نشانه‌ای از حمایت وهمبستگی آنان از مبارزه و فعالیت های نیروهای آزادیخواه و پیشرو افغانستان بود.

در جریان جر و بحث کنفرانس، یکی از افغانهای مقیم سویدن که بیگانه از درد جانکاه مردم افغانستان زیر ساطور اشغالگران بود و فقر و ناداری و بیکاری مردم را نمی‌دید؛ حاکمیت مافیایی بنیادگرایان جانی و رهزن را که چون کفتار های گرسنه به جان مردم افتاده اند و جدانش را تکان نمی‌داد، حضور یازده ساله امریکا در افغانستان را مفید خوانده گفت که افغانستان از برکت موجودیت آنان به پیشرفت هایی دست یافته است؛ زنان کار می‌کنند، دختران مکتب می‌روند و امنیت تامین است. این سخنان او با واکنش های تند نمایندگان اکثر کشور ها بخصوص نماینده زنان ایران در حمایت از حزب همبستگی مواجه شد و با دلایل و فاکت های بیشمار به رد گفته های او پرداختند.

نماینده حزب همبستگی در حال سخنرانی در سویدن

در ١٠ اکتوبر نماینده حزب دیداری با لینارت فراندن (Lennart Franden) مسئول آموزشی لیسه محلی‌ای بنام کامپوس لیدکوپن (Campus Lidkopin) داشت که حدود ١٦٠٠ شاگرد از کشور های مختلف مشغول آموزش در بخش تکنالوژی معلوماتی بودند. بعد با تعدادی از شاگردان این لیسه در باره فعالیت های حزب تبادل نظر صورت گرفت که برایشان بسیار دلچسب بود. آنان بحدی تحت تاثیر موضعگیری ها و فعالیت های حزب همبستگی قرار گرفتند که وعده همکاری های فراوانی به آن دادند.

ظهر همان روز نماینده حزب همبستگی ملاقاتی با اعضای سازمان منع خشونت خانوادگی علیه زنان (Kinvvojuren Linnean) داشت که تمام اعضای شان داوطلبانه در این سازمان کار کرده خشونت فامیلی علیه زنان را در سویدن ثبت ‌می‌نمایند. در این جلسه روی مشکلات زنان افغانستان زیر سایه اشغال چون کشتار و توهین بیدریغ آنان توسط نیرو های خارجی و بنیادگرایان، تجاوز جنسی بر زنان و کودکان بوسیله تفنگسالاران زورگو، میزان بالای بی‌سوادی زنان، خشونت گسترده علیه آنان، خود سوزی، خودکشی، بد دادن، خرید و فروش زنان و دهها مشکل دیگر توضیحات لازم داده شد.

در ١١ اکتوبر، نماینده حزب دیداری با فعالین اجتماعی شهر داشت که هدف شان رسیدگی به کشیدگی خانواده های مهاجر بخصوص افغانها و برگشتاندن اجباری آنان به کشور شان است. درین ملاقات معلومات مفیدی بین هر دو جانب تبادله شد.

ظهر همان روز ملاقاتی با اعضای «حزب چپ سویدن» ترتیب داده شده بود که در رابطه با همکاری بین دو حزب بحث های همه جانبه صورت گرفت. آنان همکاری بی‌شایبه خود را با حزب همبستگی اعلان کردند و وعده دادند که در آینده در بخش های معین با حزب ما همکاری مادی و معنوی نمایند.

شام همان روز ملاقات رسمی‌ایکه از طرف کمیته لیدکوپنگ سوسیال فورم (Lidköping Sociala Forum) ترتیب داده شده بود، بیش از ٥٤ تن اعضای این کمیته در آن شرکت کردند. در این جلسه روی سیاست های حزب و وضعیت واقعی افغانستان به صورت همه جانبه بحث صورت گرفت. همچنان توضیح داده شد که ارتش سویدن در افغانستان برای اشغال آمده و در خدمت منافع امریکا قرار دارد. مطبوعات سویدن و «کمیته سویدن» ترجمان دولت اشغالگر شان است، مورد انتقاد قرار گرفتند که برای فریب افکار عامه تصویر غیرواقعی از افغانستان ارائه می‌کنند تا تجاوز بر افغانستان را توجیه کرده باشند.

در ادامه بحث، نماینده حزب استدلال کودکانه یکی از حاضرین که کاهش چشمگیر پوشیدن برقع توسط زنان در مقایسه با دوران طالبان را نشانه‌ای از پیشرفت آنان می‌دانست، بشدت رد کرد. او با ارائه تصاویری از پیشرفت زنان بین سالهای نهضت امانی تا حاکمیت غلامان مذهبی امریکا مستدل ساخت که زنان افغانستان دیروز در چه وضعی قرار داشتند و امروز در شرایط اشغال در چه وضع بسر می‌برند. او استدلال کرد با آمدن امریکا و حاکم ساختن بنیادگرایان، زنان همانند دوران حاکمیت قرون وسطایی طالبان از ترس حملات بنیادگرایان مزدور امریکا، نا امنی، تجاوز جنسی، قتل وغیره برقع پوش شده اند. در صورتی که اداره دولت بدست بنیادگرایان ضد زن باشد، احمقانه است تصور شود زنان به پیشرفت و آزادی خواهند رسید.

نماینده حزب از ١٢ الی ١٤ ا کتوبر در استهکلم ملاقاتی با مسئولین « بنیاد رهایی کار بوند»Bonde Labor Libration Fondation (BLLF) داشت که از طرف حزب چپ سویدن ترتیب داده شده بود. در این سه روز با مجله فمنیستی (Feminist Prospective Magazine) و (Flaman) مجله های چپ و زنانه‌ی سویدن، مصاحبه هایی هم صورت گرفت که بیشتر روی برخورد نظامیان خارجی با مردم افغانستان، وضعیت زنان و خروج نیرو های ناتو بعد از سال ٢٠١٤ توضیحات لازم ارائه شد.

همچنان نماینده حزب همبستگی ملاقاتی با خانم آمنه کاکا باوه (Amineh Kakabaveh) داشت که از ٢٠٠٨ بدین سو عضو پارلمان سویدن می‌باشد. این خانم از ُکرد های ایران و مخالف رژیم فاشیستی آخند های ایران است که گروپ (Push Marge) را رهبری می‌کند.

نماینده حزب دیداری با رئیس نهاد (VIF) داشت که توضیحات لازم از فعالیت های حزب همبستگی در رابطه با کورس های سواد آموزی‌اش بین زنان و مردان در افغانستان ارائه گردید.

مصاحبه نماینده حزب با رادیو محلی استهکلم که تو سط «صدای آزادی زنان ایران» گردانندگی می‌شود مورد توجه و استقبال بیسابقه شنوندگانش قرار گرفت.

سخنرانی نماینده حزب ما با استقبال گرم مواجه شد

در ملاقاتی که نماینده حزب با جوان یمنی بنام حنا الخماری (Hannah Alkhumri) یکی از فعالان سیاسی ضد بنیادگرا و طرفدار حقوق زن داشت روی وضعیت افغانستان و جهان عرب بخصوص نهضت زنانش بحث های مفصل و مفیدی صورت گرفت. او از فعالیت های حزب بخاطر رهایی زنان ابراز قدردانی کرد.

گوتنبورگ که دومین شهر بزرگ سویدن است، در فعالیت سازمانهای چپ درین شهر، مقاومت ضد دولتی و جنبش محصلان شهرت فوق العاده دارد. روز های ١٥ و ١٦ اکتوبر نماینده حزب در این شهر با (Haralad Holst) عضو رهبری «کمیته سویدن برای افغانستان» و تعدادی از اعضای احزاب فعال در «خانه کارگری» بحث های آزاد داشت. علاوه از تبادل نظر روی مسایل افغانستان و جهان، «کمیته سویدن» بخاطر انجام ندادن هیچ گونه کار بنیادی در کشور ما ارتباتش با گروه های بنیادگرا مورد انتقاد نماینده حزب قرار گرفت.

نماینده حزب در ١٨ و ١٩ اکتوبر در شهر (Växjö) جلسه مشترکی با اعضای حزب چپ سویدن و کمیته همبستگی افغانها (Solidarité Afghan Comité) داشت که در رابطه با سیاست ها و فعالیت های حزب همبستگی، وضعیت افغانستان و جهان بحث های مفصلی صورت گرفت. همچنان ملاقات های جداگانه‌ای با جمعی از محصلان پوهنتون شهر Växjö، حزب کمونیست سویدن و فعالین حزب چپ سویدن انجام شد.

از ٢١ الی ٢٣ اکتوبر نماینده حزب در شهر اپسالا (Uppsala) در شمال سویدن که قدیمی ترین پوهنتون در آن موقعیت دارد با جینیتی اسکانیلا (Jeannette Escanilla) رهبر حزب لیدر و احزاب فعال دیگر ملاقات کرد. آنان همکاری شان را در زمینه های مختلف اعلان کردند و حزب ما را بنام حزب خواهر نامیدند. در ضمن مصاحبه هایی با اخبار محلی و ملاقاتی با جاکوب جانسن (Jocob Jhonson) عضو پارلمان از حزب چپ سویدن نیز صورت گرفت.

نماینده حزب بتاریخ ٢٧ و ٢٨ اکتوبر در شهر مالمو (Malmö) که در جنوب کشور قرار دارد، با روزنامه های محلی و منطقوی بنام سیدس وینسکان (Sydsvenskan) که بزرگ ترین روزنامه منطقه است، مصاحبه داشت. همچنان در این شهر با اعضای حزب چپ سویدن ملاقات مفصلی در رابطه با همبستگی بین دو حزب انجام یافت.

دیدار با لیلا قرایی رئیس «صدای رهایی زنان ایران» و مصاحبه با این سازمان از جمله فعالیت هایی بود که درین سفر انجام یافت.

مصاحبه ها و گزارش ملاقاتها و سخنرانی های نماینده حزب در تعدادی از نشریات سویدن انعکاس یافت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 296 نفر