هیئت «حزب همبستگی افغانستان» در کنفرانس «عملکرد مشترک احزاب دموکرات پاکستان و افغانستان»

هئیت رهبری حزب همبستگی افغانستان در کنفرانس حزب کار پاکستان.

هیئتی از شاخه زنان "حزب همبستگی افغانستان" به مثابه نماینده نیروهای دموکرات کشور، در دومین کنفرانسی که به میزبانی "حزب کار پاکستان" و همکاری "حزب چپ سویدن" در لاهور پاکستان برگزار شده بود، شرکت جست.

هدف اصلی این کنفرانس دو روزه که به روزهای ٦ و ٧ اکتوبر ٢٠١٢ راه اندازی شد، بحث روی چگونگی سهمگیری بیشتر زنان در مسایل سیاسی و مبارزه‌ی آنان برای تساوی حقوق شان با مردان و همچنان مبارزه مشترک نیروهای دموکرات و سیکولار دو کشور بر ضد امریکا، ناتو و مزدوران بنیادگرایش بود.

مردم افغانستان ده سال با ابر قدرت روس و دست نشاندگان خلقی و پرچمی‌اش در نبرد مسلحانه قرار داشتند، بعد از آن جنگ های خاینانه فاشیست های مذهبی تنظیمی و طالبی بخاطر قدرت را تجربه کرد و امروز یازده سال است که در چنگال اژدهای امریکا و همدستان ناتویش گیر افتاده و دولت هایی چون پاکستان و ایرا ن افغانستان را بی‌صاحب دیده، آنرا به مرکز خاین پروری، جاسوس پروری و بنیادگرا پروری تبدیل کرده اند.

متاسفانه تاکنون نیروهای دموکرات وطن ما بار گران مبارزه علیه این همه آفات را به تنهایی و بدون حمایت موثر سازمان های آزادیخواه جهان و بخصوص پاکستان و ایران به دوش کشیده اند. لازم به یادآوری است که باوجود حضور ملموس نیروهای دموکرات و چپ افغانستان در مقاومت های مسلحانه و مبارزات مردمی، بعلت ضربات فراوانی که این ها از سوی وطنفروشان خلقی و پرچمی و فاشیستان بنیادگرا متحمل شدند امروز به دستاورد های چشمگیری دست نیافته اند.

"حزب همبستگی افغانستان" با اعتقاد به اهمیت همبستگی بین‌المللی جنبشها و بخصوص در شرایط کنونی افغانستان و منطقه و با درسگیری از تجارب تلخ گذشته، تا آنجا که برایش مقدور بوده روابط خود را با احزاب، سازمانها و شخصیت های آزادیخواه جهان و منطقه گسترش داده است.

شرکت در کنفرانس لاهور برای مساعی مشترک با نیروهای دموکرات و چپ پاکستان چون "عوامی پارتی"، "ورکرز پارتی" و "لیبر پارتی" که همه با یک صدا در کنار حزب همبستگی قرار گرفتند، بر اساس ضرورتی بود برای رفع این نقیصه بزرگ.

بخش دیگر این کنفرانس به بحث آزاد روی بنیادگرایی و رابطه آن با امریکا منحیث یگانه عامل ایجاد کننده و رشد دهنده این نیروی جنایتکار و تاریک اندیش که ملت های هر دو کشور ضربات فراوانی از آنان دیده اند، اختصاص یافته بود.

درین کنفرانس سیاست های خاینانه، سلطه جویانه و مداخله گرانه دولت پاکستان و شبکه استخباراتی آی.اس.آی و نظامیانش که چگونه تحت طرح و فرمان امریکا با تمویل و تربیت طاعون بنیادگرایی خیانت نابخشودنی‌ای نسبت به ملت افغانستان مرتکب شده اند، بشدت محکوم شد.

در کنفرانس فیصله شد تا برای رسیدن به جامعه آزاد، دموکرات و استوار بر ارزش های سیکولاریستی، مبارزه علیه سیاست غارتگرانه امریکا، دولت مزدور پاکستان و تمامی مولودات بنیادگرای آنان امر محتوم بوده و این مبارزه برای آزادیخواهان هر دو کشور فقط زمانی می‌تواند معنی یابد که بر اساس همکاری همه جانبه آنان استوار باشد.

همه با یک صدا اعلام کردند که دیگر زمان حرف به سررسیده، باید وارد میدان معرکه شد و گام های عملی علیه دشمنان مشترک خود برداریم.

در پایان کنفرانس فیصله شد تا برای شناخت متقابل و تبادل تجربه، کار بهتر و موثر، پیدا کردن نکات مشترک مبارزه وشیوه های مختلف همکاری، تدویر همچو جلسات ادامه یابد و نیز تلاش صورت گیرد تا این همکاری در سطح منطقه گسترش یافته، نیرویی ایجاد گردد که در کنار مردم ایستاده و درفش مقاومت ضد امریکا و متحدینش را به اهتزاز درآورند.

کنفرانس به این توافق رسید که بنیادگرایان تروریست که داد از ضدیت با امپریالیزم می‌زنند، خود دست پرورده های امریکا اند و بیش از هر نیروی دیگر در خدمت امریکا قرار داشته و وقتی منافع گروهی شان اقتضا کند با امریکا و هر کشور امپریالیست دیگر دست دوستی می‌دهند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 290 نفر