دولت پوشالی کرزی استقلال را جشن می‌گیرد

دولت پوشالی کرزی استقلال را جشن می‌گیرد
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 324 نفر