معترضان فرگوسن برضد نژادپرستی می‌ایستند!

معترضان فرگوسن برضد نژادپرستی می‌ایستند!
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 126 نفر