شیرزنان کوبانی پوزه داعش را به خاک مالیدند

شیرزنان کوبانی پوزه داعش را به خاک مالیدند
کارتونیست: بهروز Behrouz

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 312 نفر