شاه عبدالله، بانی جهل و انتحار رفت!

شاه عبدالله، بانی جهل و انتحار رفت!
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 48 نفر