آیا خون اروپاییان سرخ‌تر از خون مردم افریقا و آسیاست؟

جایی که ستم است، مقاومت هم است!
کارتونیست: مانا نیستانی

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 192 نفر