تجلیل از مظاهره ضد هشت ثور شهر كابل

تظاهرات تاریخی حزب همبستگی

مدتهاست انتظار چنین روزی را داشتم، روزیكه جوانان ما به پا خیزند، نعره وخروش سر دهند و حق هموطنان خود را مطالبه نمایند؛ حق آنانی را كه بخون خفتند و پنجال نابكار جانیان گلوی آنان را فشرد. اولاد شان یتیم و زنهای شان را بیوه و نانگدای ساخت.

امروز خوشنودترین روز زندگی من است كه میشنوم و در تلویزیون میبینم كه فرزندان آزاده این وطن اعم از زن و مرد جمع میشوند و شعار حق طلبی سر میدهند؛ خاینان ملی و ظالمان را افشا میكنند و فوتوهای شان را به اتش میكشند.

ای بدكیشان!ای ظالمان! ای خاینان! متوجه باشید كه این اول كار است و ما روزی را انتظار داریم كه چنانچه تصاویر تان به آتش كشیده شده، پیكرهای منحوس تان نیز به اتش كشیده شود و مردم رنج دیده و دردكشیده ما به حق خویش برسند و گنجهایی را كه از خون این ملت مظلوم مانند قارون ذخیره كرده اید، واپس بدهید.

شكـــــــــــــرلله خــــلق مابیدار شد

شاخـــــــــــه خشكیده‌ای پر بــار شد

مردم مـــا آنچـــــــــــه بددانستنی

هم بـــــدانستند و هم هوشیار شـــــد

روح هستــــی در وجــود مــا دمیــــد

تا جــــــــوانان وطن در كـــــار شد

همچـــو زالو خـون مـــا را میمـــــكن

این وقیحان تا كـــــه سردمــــدار شد

دامهـــــــا در راه مـــاگسترده انــد

فسق شـــــان سرمنشا آزار شــــــــد

نی حیــــا دارند و نی ترس از خـــدا

نوكـــــــر بی عـــــزت سركار شــد

آن یكی خــــــون من و تو میخــــورد

وان دگر با طــــــالب غــــــدار شد

خوش چه صحنه بـــــود روز افتخــــار

آنكـــه پیر و جـــوان صفـــــدار شد

مــرد و زن هم مـادران و خواهــــران

با هـم آهنگی بهـــم رهـــــوار شــد

این بشارت میدهــــــــد ای هموطــــن

اینكـــه جنبش آمــــد وپیــكار شـد

از خــــــدا خواهـــــم چنین روز سترگ

همـــــت افغانیان سرشار شـــــــــد

آیــــــــــد آن روز كـه حق گردد بجا

خــــائنان و ظـالمـــــان بردار شـد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 74 نفر