05
ثور1394

زندگی در گورستان، بیست سال پس از جنگ های تنظیمی کابل

بریالی
زندگی در گورستان، بیست سال پس از جنگ های تنظیمی کابل
ماما نور در جریان جنگ‌های کابل در یک روز همسر و پنج تن از اعضای‌ خانواده‌اش را از دست داده به روز سیاه نشست. حدود بیست سال تمام غم از دست دادن همسر و فرزندان، ماما نور را از همه اقارب و دوستانش به گوشه رانده است. شهدای صالحین، گورستانی در شرق کابل پناهگاه این مرد مسن شده است. او...
04
ثور1394

انعکاس رسانه‌ای تجمع حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

حزب همبستگی افغانستان
انعکاس رسانه‌ای تجمع حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور
صدها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان صبح روزجمعه درمقابل قصردارالامان شهرکابل، تجمع اعتراضی کردند. اعضای حزب همبستگی افغانستان تاکید دارند که افغانها باید خود سرنوشت شان را رقم بزنند وعاملین کشتار افراد ملکی در چهار دهه گذشته را حداقل در ذهن های خود، محاکمه کنند.