هشت ثور: آغاز دور جدید جنایت و خیانت و بربادی

قتل و بربادی پیامد روز شوم هشتم ثور

در هشتم ثور ۱۳۷۱، نتیجه جانبازی و مبارزات چهارده ساله ملت ما علیه روس‌ها و نوکرانش توسط مشتی از تیکه‌داران جهاد دزدیده شده افغانستان شدیدتر از قبل به‌سوی فاجعه و بربادی سوق داده شد. مردمی که به‌خاطر استقلال و عدالت یک‌ونیم میلیون قربانی دادند، به‌جای رسیدن به این ارزش‌ها، بعد از هشتم ثور به اسارت پاکستان، ایران، عربستان و چندین کشور دیگر درآمده، شیرازه کشور متلاشی و زیربناها و داشته‌هایش چپاول گردید. در اثر سگ‌جنگی‌های تنظیمی، کابل به ویرانه مبدل شد، ده‌هاهزار مردمش قتل‌عام و بر عصمت هزاران زن و دخترانش تجاوز صورت گرفت. در اثر خیانت تنظیم‌های پشاوری و ایرانی، هشتم ثور آغاز دور جدیدی از سیه‌روزی ملت ما گردید که از آن جنایتکاران طالبی سردرآورده کشور ما متعاقبا طعمه اشغال امریکا و چهل کشور دیگر جهان گردید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 88 نفر