پایدار باد یکپارچگی مردم ایران و افغانستان علیه استبداد مذهبی!

به تاریخ ۲۹ جنوری، چند تن از اعضای حزب همبستگی در آلمان، در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران تحصنی را در برلین علیه رژیم خونخوار ایران راه انداختند و با پخش اعلامیه حزب به سخنرانی پرداختند. متن سخنرانی یکتن از فعالین حزب که همزمان به زبان آلمانی ترجمه میشد:

دوستان، خانمها و آقایان: اجازه بدهید از نام هستۀ حزب همبستگی افغانستان در اروپا سلامها و درود های گرم اعضای حزب مقیم اروپا را به شما برسانم. ما افتخار داریم تا به دفاع از آزادیخواهان دربند ایران و در حمایت از مبارزات فرزندان اصیل ایران، به دعوت "کمیته بین المللی علیه اعدام" خود را با شما درین جا در یک صف میبینیم

روزی نیست که خبر اعدام تابناکترین ستم ستیزان خلق ایران به گوش نرسد. مقاومت دلیرانه مردم سراسر ایران برای آزادی و دموکراسی، سبب سراسیمگی رژیم سرکوب و اختناق شده و خود را در پرتگاه نیستی میبیند. ازین روست که به منظور جلوگیری از سقوط محتوم، تیغ استبداد را عریانتر از قبل بر جسم آزادیخواهان معترض دیوانه وار فرو میبرد. اما با این همه شکنجه و کشتار و ددمنشی، نبرد دموکراسی خواهانه خلق ایران با خون های نجیب فرزاد ها، فتاحیان ها، علم هولی ها،‌ کاظمی ها و دیگر گلهای سرخ،‌ تابناک تر و خروشنده تر شده رژیم پلید را در کامش فرو خواهد برد.

اعدام ها و شکنجه های وحشیانه در کشتارگاههای رژیم سفاک ایران، پولیگون های پلچرخی و سایر نقاط افغانستان، قصابی بدون محکمه و جابرانه مردم توسط تنظیمهای جهادی و طالبی را در ذهن ما دوباره زنده میسازد. ما که درد اینهمه استبداد مذهبی و غیرمذهبی را طی چندین دهه چشیده ایم، با مردم ایران درد مشترک داریم ازینرو همبستگی و یکسویی میان دو ملت همزنجیر را نیاز مبرم زمان میدانیم.

در ایران نه تنها انقلابیون ودگراندیشان و شهروندان ضد ولایت فقیه، بلکه افغانهای پناهجوی ما نیز طعمه دژخیمان تشنه بخون جمهوری اسلامی میگردند. طبق آمار رسانه ها، بیش از پنجهزار مهاجرافغان در زندانهای ایران اسیر اند که از این میان سه هزار تن محکوم به اعدام اند. اکثر این افراد بیگناه بوده و بعوض مجرمین اصلی که با رشوه رها شده اند، در دادگاه های انگیزیسیونی رژیم جلاد مجرم شناخته شده اند.

رژیم سرکوبگر ایران با پرورانیدن تخم نحس بنیادگرایی اسلامی در کشور ما و کمک و پشتیبانی از باندهای تروریست و آدمکش به ملت ما نیز از سه دهه بدینسو خیانتهای بیشماری مرتکب گردیده است. ما خود را در خیزش عظیم ملت آزادیخواه ایران علیه جمهوری خون و خیانت شریک میدانیم و مبارزه درخشان و ستم برانداز شما را مبارزه خود میدانیم.

همین اکنون که کشور ما در اشغال بیش از چهل کشور قدرتمند دنیا به رهبری امریکا قرار داشته و زیر نام "جنگ علیه تروریزم" خود بدترین نوع تروریزم را بر ما اعمال می نمایند. این قدرتهای چپاولگر با کشتار بی رحمانه مردم بی پناه ما توسط حملات شبانه و بمباردمان با پیشترفته ترین سلاحها ملت ما را در سوگ نشانیده است. مردم ایران باید بدانند که رهایی از چنگ استبداد جمهوری اسلامی تنها به دست های پرتوان مردم ایران تحت رهبری احزاب و سازمانهای مترقی و مدافع آزادی و عدالت میسر است بنا هرگز نباید به امید آزادی از لوله تفنگ امپریالیستها بنشینند چون مزه یکچنین "آزادی" اهدایی را مردم عراق و افغانستان با جویبار خون بیگناهان چشیدند.

نیرو های آزادی خواه، مبارزان عدالت خواه ، مدافعان حقوق بشر و ضد اعدام در سراسر دنیا باید با وارد نمودن فشار های متداوم خود، رژیم قرون وسطایی خامنه‌ای / احمدی نژاد را وادارند تا از سرکوب خصمانۀ و اعدامهای گروهی آزادیخواهان دست بردارد. مخصوصا مردم غرب باید مقابل خاموشی دولتهای شان در برابر هولوکاست جاری در ایران و ساخت و پاخت هایشان با رژیم خون آشام ایران برخیزند.

درود آتشین بر زنان و مردان آزادیخواه و ستم ستیز ایران!

ننگ و نفرین بر رژیم فاشیست ولایت فقیه!

هسته حزب همبستگی افغانستان در اروپا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 47 نفر