سفر نماینده حزب همبستگی افغانستان به اروپا

در حال حاضر نماینده حزب همبستگی افغانستان در شهر های مختلف ایتالیا مصروف سخنرانی است که به دعوت چند سازمان دموکراسی خواه هوادار حزب ترتیب شده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 69 نفر