جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در ولایت نورستان

جلسه فعالان حزب در ولایت نورستان

ولایت نورستان که در شرق کشور موقعیت دارد منطقه کوهستانی بوده، مردمانش به زبان های مختلف تکلم مینمایند. در این ولایت منزوی مردم زندگی بدوی داشته و هنوز تقسیم کار بین زن ومرد وجود دارد. زنان مصروف زراعت و مردان مشغول مالداری میباشند.

علاوه از رنجی که مردم این سرزمین از طبیعت می کشند، مسئله صحت و معارف از معضلات اساسی آنان است. جوانان از بیکاری یا به خدمت سربازی و پولیس رو می آورند و یا هم به مدارس دینی پاکستان می روند.

با آنکه سرکهایی عمدتا به خاطر اهداف نظامی اعمار گردیده اند اکثریت دره های آن محروم از هر نوع امکانات اقتصادی هستند. هنوز هم از داکتر و معلمان مسلکی درین ولایت خبری نیست. نا امنی و دشمنی های شخصی و قومی از مشکلات دیگری برای باشندگان نورستان می باشند.

بتاریخ ٨ سرطان ۱۳۹۲ به سلسه جلسات نوبتی، «حزب همبستگی افغانستان» علیرغم مسایل دشوار امنیتی، این بار جلسه خود را به اشتراک بیش از چهل تن فعالان این حزب جهت انتخاب دموکراتیک مسوول ولایتی واعضای آن دراین ولایت برگزارنمود.

در شروع جلسه مسوول ولایتی نورستان، نماینده حزب را که از کابل به آن ولایت سفر کرده بود به اشتراک کنندگان معرفی نموده، هدف جلسه را برای آنان توضیح داد.

جلسه فعالان حزب در ولایت نورستان

بعد نماینده حزب، سیاست ها و دست آورد های حزب وهمچنان اوضاع جاری کشور وجهان را برای نمایندگان اقوام و قرای دعوت شده، بصورت مفصل توضیح داد.

نماینده حزب طی سخنرانیش گفت: چرا با سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک جهانی، هنوز هم شما مردم شریف نورستان با مشکلات موجود دست و پنجه نرم میکنید. دلیل این همه بدبختی را باید در حاکمیت جنایتکارانی ببینید که توسط امریکا بر اریکه قدرت نصب گردیده اند واین جانیان و دزدان تنها به فکر پرکردن جیب های خود میباشند. تا زمانی که امریکا و مزدورانش بر سرنوشت مردم ما حاکم باشند ملت ما به رفاه وخوشبختی نه خواهد رسید.

جلسه فعالان حزب در ولایت نورستان

نماینده حزب افزود: ما در صورتی میتوانیم به یک حزب قوی و سرتاسری مبدل شویم که تمام اعضا برای جلب وجذب تلاش جدی نمایند، حزب را کمک مالی نموده و مشکلات شان را با دایر نمودن جلسات منظم با همکاری همدیگر حل نمایند.

قرار شد فعالان حزب در سطح ولایت هر سه ماه یکبار جلسه عمومی خود را داشته باشند و نیز سال یکبار به اشتراک نماینده دفتر مرکزی جلسه عمومی جهت انتخاب مسوول کمیته ولایتی دایر گردد.

در ادامه جلسه، نمایندگان محلی حزب هر یک نظرات و پیشنهادات خود را در مورد بهتر شدن کار و فعالیت حزب به اشتراک کنندگان بیان داشتند و نیز تاخیر ارسال نماینده از جانب دفتر مرکزی را مورد انتقاد قرار دادند. که از طرف نماینده حزب پذیرفته شد.

در اخیر جلسه، جهت انتخاب مسوول ولایتی واعضای کمیته ولایتی بین اعضای شرکت کننده انتخابات صورت گرفت. در نتیجه یک نفر به صفت مسوول و شش نفر دیگر به حیث اعضا انتخاب شدند. ازجمله شش عضو یک نفر به نمایندگی از قوم زحمتکش گجر نیز انتخاب گردید. قوم گجر که در گذشته به شکل کوچی در نورستان زندگی داشتند، در این اواخر مسکن گزین شده اند. اشتراک کنندگان به دلیل کثرت نفوس گجر ها در منطقه و فداکاری هایی که به این حزب کرده اند، لازم دیدند از این قوم هم باید یک نماینده در این کمیته حضور داشته باشد که به اتفاق آرا پذیرفته شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 32 نفر