تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!

تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!

کابل – ۲۸ حوت ۱۴۰۰: امروز جمعی از اعضای زن حزب همبستگی در سالگرد زجر‌کش‌شدن فرخنده در پای «منار یادبود شهید فرخنده» گردهم آمده و به یاد او و دیگر زنان قربانی و تحت ستم کشور گل گذاشتند.

تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!

یکی از ترتیب‌دهندگان این برنامه گفت:

«فرخنده پس از زجرکش‌شدن به آتش کشیده شد، و درحالی‌که شمار زیاد مردم افغانستان و جهان برای فرخنده و فرخنده‌های این سرزمین خون گریستند، غنی و عبدالله که در آن زمان بر اریکه قدرت نشانده شده بودند، با بی‌شرمی تمام به پایوازی نزد بادار شان امریکا رفته و حدود ۱۸ روز را در آنجا سپری کردند، تا همه‌چیز بخوابد. سپس، در یک محکمه نمایشی عده‌ای از جانیان محاکمه و فقط محکوم به چند سال زندان شدند. اما سرجنایتکارانی همچون سیاف، گلبدین، عبدالله، قانونی، فهیم، محقق، خلیلی، دوستم، عطا و صدها جانی حاکم دیگر که در واقع عاملان اصلی این جنایات اند، با ناز و نعمت بر پیکر خونین مردم ما رمیدند. آن چند جنایتکار عامل زجرکش‌شدن فرخنده با آمدن طالبان در کنار هزاران قاتل دیگر از زندان رها شدند چون ستم و دهشت مقابل زن از نگاه طالبان جرمی محسوب نمی‌شود!»

اشتراک‌کننده‌ دیگری افزود:

«فرخنده، نمونه‌ای از زجر و آلام زنان است. در کشور اخوان‌گزیده و طالب‌گزیده ما، هر زن هرروز زجرکش می‌شود. و پس از این که طالبان ددمنش و زن‌ستیز توسط آفرینندگان امریکایی و پاکستانی شان بر سرنوشت مردم نگونبخت ما حاکم شدند، این درد و آلام بیشتر گردیده است. اما ما زنان خاموش ننشسته و به مبارزه خود برای رهایی ادامه می‌دهیم!»
تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!
تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!
تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!
تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!
تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می‌شوند!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 324 نفر