جوانان بامیان حزب همبستگی به جنبش جهانی علیه نژادپرستی دولت امریکا پیوست

جوانان بامیان حزب همبستگی به جنبش جهانی علیه نژادپرستی دولت امریکا پیوست

به تاریخ ۱۷ جوزای ۱۳۹۹، جمعی از جوانان حزب همبستگی در کنار بودای ویران حمایت خویش را از خیزش بی‌سابقه خلق ستمدیده امریکا دربرابر رژیم خونخوار سرمایه‌داری و امپریالیزم اعلام نمودند.

جوانان دختر و پسر که تصویر جورج فلوید را به‌مثابه نمادی از ظلم بر طبقات محکوم آن کشور بر چهره کشیده بودند، شعارهای نیز در دست داشتند: «همبستگی و ایستادگی در برابر استبداد و ستمگران را از مردم امریکا بیاموزیم!» «مردم امریکا دولت جنگ‌افروز شان را وامانده ساختند، بیایید ما هم علیه غلامان افغانش متحدانه برخیزیم!» «چنگال خونین امپریالیزم امریکا و فاشیزم بنیادگرایی ایران را با اتحاد و قیام سراسری در هم کوبیم!»

یکی از جوانان همبستگی اعلامیه حزب را تحت عنوان «از خیزش الهامبخش مردم به‌جان‌رسیده امریکا حمایت می‌کنیم» خواند که در قسمت پایانی اعلامیه آمده است:

«مبارزه مردان و زنان امریکا علیه سردمداران کاخ‌سفید و پنتاگون و وال‌ستریت، در واقع مبارزه ما و بسا ملت‌های زیر اشغال برای استقلال و آزادی‌ست. ما از ایستادگی و شهامت توده‌های استثمارشده امریکا می‌آموزیم و علیه غلامان افغان حکام آن دیار، چه میهنفروشانی که در ارگ مجری برنامه‌های تجاوزی امریکا اند و یا گروه‌هایی که تحت نام طالب و داعش وغیره تیغ پنتاگون را با درندگی بی‌مانندی بر گلوی هموطنان ما می‌فشارند، می‌رزمیم تا برای همیش سایه خونین فاشیزم امریکایی و مولودات بنیادگرا و تروریست‌اش از سرنوشت مردم نگونبخت ما کوتاه گردد.»

در اخیر، سرور، یکی از اعضای حزب ابراز داشت:

«مردم ستمکش افغانستان در اوضاع بس خطرناک در چنگال جنایات کشورهای اشغالگر و بنیادگرازده گیر مانده‌اند، اگر امریکا در تبانی با جنایتکاران طالبی و تجاوز و ساخت دولت مزدور به غارت، خونریزی و استعمال بم‌های مادر قریه و قصبات مان را به خاک و خون یکسان می‌سازد، دولت جنایت پرور پاکستان تروریزم نوع طالب و داعش صادر می‌کند تا نوزادان این سرزمین را در بطن مادران به خون بکشاند و از سوی دیگر رژیم سفاک ایران این زخم چرکین منطقه و جهان با آتش کشیدن موتر حامل کارگران بی‌دفاع و غرق نمودن کتله‌ای گروه از کارگران از هیچ جنایت ننگین در برابر مردم زحمتکش ما هرگز ابا نمی‌ورزد. پس وظیفه ماست تا با بسیج همگانی و قیام سراسری دست جنایتکاران داخلی و خارجی را کوتاه سازیم!»

جوانان بامیان حزب همبستگی به جنبش جهانی علیه نژادپرستی دولت امریکا پیوست
جوانان بامیان حزب همبستگی به جنبش جهانی علیه نژادپرستی دولت امریکا پیوست

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 141 نفر