سیلی غفار: رژیم خونریز ایران در سیهروزی و تباهی مردم ما در چهل سال گذشته شریک بوده است!


فشرده مصاحبه سیلی غفار در باره جنایت اخیر رژیم خونریز ایران علیه مهاجرین افغانستان

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی با آرش کمانگر از تلویزیون برابری (۲۵ ثور ۱۳۹۹): این اولین قساوت و جنایت رژیم آخوندی ایران علیه مردم ما نبوده همچو جنایاتی را بارها در طول چهل سال گذشته علیه مردم افغانستان انجام داده است. البته ما می‌توانیم بگوییم آن رژیمی که در برابر مردم خود رحم نداشته باشد، دسته دسته از مبارزین و شجاع‌ترین و دلاورترین مردان و زنان کشور خود را فقط به خاطر ایده‌های پاک شان اعدام و سر به نیست کند، تا توانسته باشد فریاد الهامبخش آزادی‌خواهی را در آن سرزمین از بین ببرد. سعید سلطانپورها، نداها و فرزاد کمانگرها و صدها مبارز دیگر را اعدام کند و پیش از اعدام به دختران تجاوز کند، آیا ما انتظار داشته می‌توانیم که در برابر مهاجرین افغان برخورد انسانی داشته باشد؟ آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مدافع حقوق مهاجرین افغان و مهاجرین کشورهای دیگری مثل سوریه و عراق باشد؟ به هیچ وجه نی!

این را باید بفهمیم که دولت مافیایی ایران به یک غده چرکینی در منطقه مبدل شده است. می‌بینیم که یکی از عوامل سیهروزی و تباهی مردم ما در چهل سال گذشته رژیم آدم‌کش ایران هم بوده است. این رژیم، ارتجاعی‌ترین، وحشی‌ترین و جاهل‌ترین دشمنان مردم ما یعنی گروه شیعی هشت‌گانه را حمایت و تسلیح و تجهیز نموده است. امروز زیر نام کار فرهنگی و هنری مشترک فارسی جاسوس‌هایی را در کشور ما تربیه کرده که همه دربرابر خونریزی‌های رژیم ایران خاموشی اختیار می‌کنند.

برای تماشای کامل ویدیو اینجا کلیک کنید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 300 نفر