شرکت سهامی «ع» و «غ»

شرکت سهامی «ع» و «غ»
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 668 نفر